Ganapati Prarthana Ghanapatham [गणपति प्रार्थन घनपाठः] in Hindi

Ganapati Prarthana Ghanapatham in Hindi - In this post you can read Ganapati Prarthana Ghanapatham in Hindi English and Sanskrit choose your language

Ganapati Prarthana Ghanapatham in Hindi - In this post you can read Ganapati Prarthana Ghanapatham in Hindi English and Sanskrit choose your language in table of content below to read in your language.

Table of Contents

ganapati-prarthana-ghanapatham-in-hindi

Ganapati Prarthana Ghanapatham [गणपति प्रार्थन घनपाठः] in Hindi

ॐ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ दे॒वी सर॑स्वती॒ । वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥

ग॒णे॒शाय॑ नमः । स॒रस्व॒त्यै नमः । श्री गु॒रु॒भ्यो॒ नमः ।

हरिः ओम् ॥

घनापाठः

ग॒णानां᳚ त्वा त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिम् ॥

त्वा॒ ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वात्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं त्वात्वा गणप॑तिग्ं हवामहे । ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विन्क॒विग्ं ह॑वामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विम् । ग॒णप॑ति॒मिति॑ग॒ण-प॒ति॒म् ॥

ह॒वा॒म॒हे॒ क॒विं क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विं क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विन्क॑वी॒नाम् ॥

क॒विन्क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तम मुप॒मश्र॑वस्तमंक॑वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् ॥

क॒वी॒नामु॑प॒मश्र॑व स्तममुप॒मश्र॑वस्तमं कवी॒ना न्क॑वी॒ना मु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । उ॒प॒मश्र॑वस्तम॒ मित्यु॑प॒मश्र॑वः-त॒म॒म् ॥

ज्ये॒ष्ट॒राजं॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणः । ज्ये॒ष्ठ॒राज॒मिति॑ज्येष्ठ राजम्᳚ ॥

ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते पतेब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते ॥

ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒ते॒ प॒ते॒ ब्र॒ह्म॒णो॒ ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒त॒ आप॑ते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत॒ आ । प॒त॒ आ प॑तेपत॒ आनो॑न॒ आप॑ते पत॒ आनः॑ ॥

आनो॑न॒ आन॑श्शृ॒ण्वन्छृ॒ण्वन्न॒ आन॑श्शृण्वन्न् । न॒ श्शृण्वन्छृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभिः॑ ॥

श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन्छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद ॥

ऊ॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑ रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीदो॒तिभि॑रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् । ऊ॒तिभि॒ रित्यू॒ति-भिः॒ ॥

सी॒द॒साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीद सीद॒ साद॑नम् । साद॑न॒मिति॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी दे॒वी नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी । नो॒ दे॒वी दे॒वी नो॑नो दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी नो॑ नो दे॒वी सर॑स्वती ॥

दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती॒ वाजे॒भि॒र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती दे॒वी सर॒स्वती॒ वाजे॑भिः ॥

सर॑स्वती॒ वाजे॑भि॒ र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती वा॒हिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती ॥

वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती वा॒जिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒र्वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑-व॒ती॒ ॥

धी॒ना म॑वि॒त्र्य॑वि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑ वत्व वत्ववि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु । अ॒वि॒त्र्य॑वत्वव त्ववि॒त्र्य॑वि॒ त्र्य॑वतु । अ॒व॒त्वित्य॑वतु ॥

Ganapati Prarthana Ghanapatham in English

ō-ṅga̠ṇānā̎-ntvā ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vi-ṅka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastamam । jyē̠ṣṭha̠rāja̠-mbrahma̍ṇā-mbrahmaṇaspata̠ ā na̍-śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍nam ॥

praṇō̍ dē̠vī sara̍svatī̠ । vājē̍bhirvā̠jinī̍vatī । dhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu ॥

ga̠ṇē̠śāya̍ namaḥ । sa̠rasva̠tyai namaḥ । śrī gu̠ru̠bhyō̠ namaḥ ।

hariḥ ōm ॥

ghanāpāṭhaḥ

ga̠ṇānā̎-ntvā tvā ga̠ṇānā̎-ṅga̠ṇānā̎-ntvā ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍ti-ntvā ga̠ṇānā̎-ṅga̠ṇānā̎-ntvā ga̠ṇapa̍tim ॥

tvā̠ ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍ti-ntvātvā ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē havāmahē ga̠ṇapa̍ti-ntvātvā gaṇapa̍tigṃ havāmahē । ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē havāmahē ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vinka̠vigṃ ha̍vāmahē ga̠ṇapa̍ti-ṅga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vim । ga̠ṇapa̍ti̠miti̍ga̠ṇa-pa̠ti̠m ॥

ha̠vā̠ma̠hē̠ ka̠vi-ṅka̠vig̠ṃ ha̍vāmahē havāmahē ka̠vi-ṅka̍vī̠nānka̍vī̠nā-ṅka̠vig̠ṃ ha̍vāmahē havāmahē ka̠vinka̍vī̠nām ॥

ka̠vinka̍vī̠nānka̍vī̠nā-ṅka̠vinka̠vi-ṅka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastama mupa̠maśra̍vastamaṅka̍vī̠nā-ṅka̠vinka̠vi-ṅka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastamam ॥

ka̠vī̠nāmu̍pa̠maśra̍va stamamupa̠maśra̍vastama-ṅkavī̠nā nka̍vī̠nā mu̍pa̠maśra̍vastamam । u̠pa̠maśra̍vastama̠ mityu̍pa̠maśra̍vaḥ-ta̠ma̠m ॥

jyē̠ṣṭa̠rājaṃ̠ brahma̍ṇā̠-mbrahma̍ṇā-ñjyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇō brahmaṇō̠ brahma̍ṇā-ñjyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇaḥ । jyē̠ṣṭha̠rāja̠miti̍jyēṣṭha rājam̎ ॥

brahma̍ṇā-mbrahmaṇō brahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇaspatē patēbrahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahma̍ṇā-mbrahmaṇaspatē ॥

bra̠hma̠ṇa̠spa̠tē̠ pa̠tē̠ bra̠hma̠ṇō̠ bra̠hma̠ṇa̠spa̠ta̠ āpa̍tē brahmaṇō brahmaṇaspata̠ ā । pa̠ta̠ ā pa̍tēpata̠ ānō̍na̠ āpa̍tē pata̠ āna̍ḥ ॥

ānō̍na̠ āna̍śśṛ̠ṇvanChṛ̠ṇvanna̠ āna̍śśṛṇvann । na̠ śśṛṇvanChṛ̠ṇvannō̍na śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ rū̠tibhi̍śśṛ̠ṇvannō̍na śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ḥ ॥

śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ rū̠tibhi̍śśṛ̠ṇvanChṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda sīdō̠tibhi̍śśṛ̠ṇvan Chṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda ॥

ū̠tibhi̍ssīda sīdō̠tibhi̍ rū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍na̠g̠ṃ sāda̍nag̠ṃ sīdō̠tibhi̍rū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍nam । ū̠tibhi̠ rityū̠ti-bhi̠ḥ ॥

sī̠da̠sāda̍na̠g̠ṃ sāda̍nag̠ṃ sīda sīda̠ sāda̍nam । sāda̍na̠miti̠ sāda̍nam ॥

praṇō̍ na̠ḥ prapraṇō̍ dē̠vī dē̠vī na̠ḥ prapraṇō̍ dē̠vī । nō̠ dē̠vī dē̠vī nō̍nō dē̠vī sara̍svatī̠ sara̍svatī dē̠vī nō̍ nō dē̠vī sara̍svatī ॥

dē̠vī sara̍svatī̠ sara̍svatī dē̠vī dē̠vī sara̍svatī̠ vājē̠bhi̠rvājē̍bhi̠ ssara̍svatī dē̠vī dē̠vī sara̍svatī dē̠vī sara̠svatī̠ vājē̍bhiḥ ॥

sara̍svatī̠ vājē̍bhi̠ rvājē̍bhi̠ ssara̍svatī̠ sara̍svatī̠ vājē̍bhi rvā̠jinī̍vatī vā̠hinī̍vatī̠ vājē̍bhi̠ ssara̍svatī̠ sara̍svatī̠ vājē̍bhi rvā̠jinī̍vatī ॥

vājē̍bhirvā̠jinī̍vatī vā̠jinī̍vatī̠ vājē̍bhi̠rvājē̍bhirvā̠jinī̍vatī । vā̠jinī̍va̠tīti̍ vā̠jinī̍-va̠tī̠ ॥

dhī̠nā ma̍vi̠trya̍vi̠trī dhī̠nā-ndhī̠nāma̍vi̠trya̍ vatva vatvavi̠trī dhī̠nā-ndhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu । a̠vi̠trya̍vatvava tvavi̠trya̍vi̠ trya̍vatu । a̠va̠tvitya̍vatu ॥

Ganapati Prarthana Ghanapatham [गणपति प्रार्थन घनपाठः] in Sanskrit

ॐ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ दे॒वी सर॑स्वती॒ । वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥

ग॒णे॒शाय॑ नमः । स॒रस्व॒त्यै नमः । श्री गु॒रु॒भ्यो॒ नमः ।

हरिः ओम् ॥

घनापाठः

ग॒णानां᳚ त्वा त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिम् ॥

त्वा॒ ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वात्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं त्वात्वा गणप॑तिग्ं हवामहे । ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विन्क॒विग्ं ह॑वामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विम् । ग॒णप॑ति॒मिति॑ग॒ण-प॒ति॒म् ॥

ह॒वा॒म॒हे॒ क॒विं क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विं क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विन्क॑वी॒नाम् ॥

क॒विन्क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तम मुप॒मश्र॑वस्तमङ्क॑वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् ॥

क॒वी॒नामु॑प॒मश्र॑व स्तममुप॒मश्र॑वस्तमं कवी॒ना न्क॑वी॒ना मु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । उ॒प॒मश्र॑वस्तम॒ मित्यु॑प॒मश्र॑वः-त॒म॒म् ॥

ज्ये॒ष्ट॒राजं॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणः । ज्ये॒ष्ठ॒राज॒मिति॑ज्येष्ठ राजम्᳚ ॥

ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते पतेब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते ॥

ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒ते॒ प॒ते॒ ब्र॒ह्म॒णो॒ ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒त॒ आप॑ते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत॒ आ । प॒त॒ आ प॑तेपत॒ आनो॑न॒ आप॑ते पत॒ आनः॑ ॥

आनो॑न॒ आन॑श्शृ॒ण्वन्छृ॒ण्वन्न॒ आन॑श्शृण्वन्न् । न॒ श्शृण्वन्छृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभिः॑ ॥

श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन्छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद ॥

ऊ॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑ रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीदो॒तिभि॑रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् । ऊ॒तिभि॒ रित्यू॒ति-भिः॒ ॥

सी॒द॒साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीद सीद॒ साद॑नम् । साद॑न॒मिति॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी दे॒वी नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी । नो॒ दे॒वी दे॒वी नो॑नो दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी नो॑ नो दे॒वी सर॑स्वती ॥

दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती॒ वाजे॒भि॒र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती दे॒वी सर॒स्वती॒ वाजे॑भिः ॥

सर॑स्वती॒ वाजे॑भि॒ र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती वा॒हिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती ॥

वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती वा॒जिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒र्वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑-व॒ती॒ ॥

धी॒ना म॑वि॒त्र्य॑वि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑ वत्व वत्ववि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु । अ॒वि॒त्र्य॑वत्वव त्ववि॒त्र्य॑वि॒ त्र्य॑वतु । अ॒व॒त्वित्य॑वतु ॥

If you find any kind of mistakes in Ganapati Prarthana Ghanapatham in Hindi please let us know in comments.
मेरा नाम अभिमन्यु है मैं Hinditeacher.in का Founder हूँ और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के Searches और Queries का Answer हिंदी में देने की कोशिश करता हूँ!

Post a Comment